E-Office สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต2

    ปิดการใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2556 ใช้ระบบ My Office อย่างเดียว เข้าสู่ My Office คลิกที่นี่
ค้นหา (*)   แสดงข้อมูลทั้งหมด
 ทั้งหมด  ทั้งหมดทุกคำ  บางส่วนของคำ
ลำดับ
เลขที่หนังสือ
เรื่อง
วันที่
เวลา
กลุ่มงานที่ส่งหนังสือ
1
/690 อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี พ.ศ.2556 โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล 05/03/2556 18:15 กลุุ่มนโยบายและแผน
2
การจัดสรรงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 05/03/2556 16:38 กลุุ่มนโยบายและแผน
3
545 การพัฒนาภาษาอังกฤษแก่บุคลากรในสังกัด 01/03/2556 23:23 กลุ่มนิเทศติดตาม
4
545 การพัฒนาภาษาอังกฤษแก่บุคลากรในสัง 01/03/2556 23:22 กลุ่มนิเทศติดตาม
5
655 จัดสรรงบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ปี 2556 01/03/2556 20:57 กลุุ่มนโยบายและแผน
6
ด่วนที่สุด เรื่อง สำรวจความต้องการจำนวนแบบพิมพ์ ปอ.1 สำหรับโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา ปีการศึกษา 2549 01/03/2556 20:10 กลุ่มนิเทศติดตาม
7
653 ขอรายชื่อครูผู้สอนเพื่อจัดทำเกียรติบัตร 01/03/2556 17:12 กลุ่มนิเทศติดตาม
8
ที่ ศธ 04092/06 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 28/02/2556 23:07 กลุ่มบริหารงานบุคคล
9
ที่ ศธ 04092/06 การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา"ป้องกันการทุจริต" 28/02/2556 21:16 กลุ่มบริหารงานบุคคล
10
ที่ ศธ 04092/06 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูแกนนำปฐมวัย การจัดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ด้วยโครงงานระดับปฐมวัย 28/02/2556 20:43 กลุ่มบริหารงานบุคคล
11
แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล 28/02/2556 18:45 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
12
/622 ส่งร่างแนวดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 27/02/2556 18:38 กลุุ่มนโยบายและแผน
13
/621 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555 ครั้งที่ 2(30%) 27/02/2556 18:36 กลุุ่มนโยบายและแผน
14
รร.วัดสุนทรวารี 26/02/2556 22:31 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
15
610 การประเมินโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3 ให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน 22/02/2556 23:29 กลุ่มนิเทศติดตาม
16
609 การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในฝัน ประจำปีงบประมาณ 2556 22/02/2556 23:20 กลุ่มนิเทศติดตาม
17
ศธ 04092/497 ด่วน ขอความอนุเคราะห์รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษา 22/02/2556 18:12 กลุ่มบริหารงานบุคคล
18
ศธ 04092/571 แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 56 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) 21/02/2556 21:44 กลุุ่มนโยบายและแผน
19
ศธ 04092/570 แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 56 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์การศึกษา) 21/02/2556 21:42 กลุุ่มนโยบายและแผน
20
544 การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและครูวิทยากรในสังกัด 20/02/2556 21:36 กลุ่มนิเทศติดตาม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-20 หน้าถัดไป
รายการที่ 1 ถึง 20 จาก 2023 รายการ